รมว.ตรีนุช ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ.2564 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง พระเถรานุเถระ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า นับแต่ที่มหาเถระสมาคม ได้มีมติที่ 21/2563 ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 และคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบการดำเนินงานพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น อย่างพร้อมพรรคสมัครสมาน อาทิ การจัดปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ การจัดพิมพ์และเผยแผ่งานพระนิพนธ์ การจัดนิทรรศการเผยแผ่พระประวัติและพระกรุณาคุณ ทั้งในสถานที่ตั้งของหน่วยงานและผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งจัดทำสารคดีและสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พระเกียรติคุณเป็นที่ขจรขจายไปทั่วทุกหมู่ชน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระมหาสมณานุสรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในโอกาส 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ซึ่งกำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 6 และ 7 ธันวาคม ศกนี้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ และคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์อย่างหาที่สุดมิได้
ในช่วงท้ายของกิจกรรมดังกล่าว คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประกวดเรียงความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ ได้แก่
– โครงการเผยแผ่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ด้านการพัฒนาการศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท
1) ระดับสามเณร “จากองค์ของสามเณรรู้ธรรม สู่พระปริยัติธรรม แผนกธรรม” และ “การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย (นักธรรมและบาลี)”
2) ระดับประถมศึกษา “เบญจศีลและเบญจธรรมฯ”
3) ระดับมัธยมศึกษา “วัด ในฐานะจุดตั้งต้นของการศึกษาไทย” และ “การศึกษาไทย”
4) ระดับอุดมศึกษา ประชาชน ครูผู้สอนในสถานศึกษาและบุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด “แนวทางการสอนธรรมะปฏิบัติในชั้นเรียน” และ “การพัฒนาการศึกษาของไทย”
– การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ.2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับสังคมไทย”
2) ระดับประชาชนทั่วไป หรือระดับอุดมศึกษา “สายสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน กับสังคมไทย”

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุมธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/12/2564