รมว.ตรีนุช-รมช.กนกวรรณ ร่วมตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โคกอีโด่ยวัลเล่ย์ “ศรีแสงธรรม” แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิชาการผนวกหลักธรรม เพื่อสร้างคน

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โคกอีโด่ยวัลเล่ย์ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะรัฐมนตรี ร่วมคณะ อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส เป็นต้น

 width=

 width=

 width=

 width=

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม เป็นการสืบสานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งพระปัญญาวชิรโมลี ได้นำความรู้ทางวิชาการมาบวกกับหลักธรรม เข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งได้มีนำระบบ Internet of Things เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินโครงการทั้งระบบ เพิ่มความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนด้วย

ในการเดินทางมาครั้งนี้ ต้องการมาเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งเรียนรู้พลังงาน โดยมีคณะรัฐมนตรีร่วมคณะมาด้วย ซึ่งในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

“มีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจไปกับ พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ให้ได้การเรียนรู้ทั้งหลักวิชา พลังงาน และอาชีพ ทั้งยังได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามเป้าหมายของรัฐบาล ที่พยายามขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติ รวมทั้งการศึกษา บนพื้นฐานของกฎหมายและความถูกต้อง เพื่อนำพาประเทศสู่อนาคต

ซึ่งอนาคตของประเทศ คือนักเรียนนักศึกษา รัฐบาลมีหน้าที่พัฒนาการศึกษา บนพื้นฐานความพอเพียง จึงเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคน ที่จะต้องค้นหาเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการเป็น อาชีพสำหรับตัวเอง และเดินไปให้ถึงจุดหมาย โดยมีครู ที่เป็นเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่คอยแนะแนวและแนะนำตั้งแต่เป็นนักเรียนตัวเล็ก ๆ ถึงการค้นหาความถนัดของตัวเอง และความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพในแต่ละบริบทของพื้นที่ อาทิ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ต้องอาศัยกำลังคนในระบบอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งขอให้ครูสอนให้เด็กคิด วิเคราะห์ โดยตั้งโจทย์หรือประเด็น เพื่อถกแถลง แสดงความเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

จากนั้นเวลา 10.15 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ มายังวัดป่าศรีแสงธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา พบปะเครือข่ายและจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพอร์มาคัลเจอร์ ทำหลุมปลูกป่า ห่มดิน ให้ปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำ ตลอดจนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ คนติดดิน การสร้างย้านดินด้วยเทคนิค เอิร์ธแบก, คนมีไฟ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมระบบการเปิดปิดด้วยระบบ IOT จากนั้นเยี่ยมชมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมปลูกต้นไม้บริเวณรอบศาลาพระราชทาน และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารบริเวณป้ายโครงการพระราชทาน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข,ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
16/10/2564