รมช.ศึกษาธิการ มอบประกาศให้เครือข่ายที่ร่วมจัดการเรียนรู้กับ กศน.ตำบลเหนือคลอง ชู กศน. เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 พฤศจิกายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย (Good Learning Center) กศน.ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ตลอดจนนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ นายวีระพงษ์ เอ่งฉ้วน ปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง ครูและบุคลากร เข้าร่วม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม ตามนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ของสำนักงาน กศน.อำเภอเหนือคลอง ซึ่งตนได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินงาน โดยประสานแสวงหาความร่วมมือ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย เพื่อขอใช้พื้นที่อาคารสถานที่ และระดมทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่จากเทศบาลตำบลเหนือคลอง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการและวัฒนธรรมในการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยแก่ประชาชนในพื้นที่
ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. จะเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีปฏิสัมพันธ์กันของชุมชน สร้างโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งมีความสอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการ ของผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชน ประชากรวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถศึกษาเรียนรู้ ทำกิจกรรมได้ตามความสนใจความถนัดของตนเอง ทั้งในความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับทุกช่วงวัย
ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ มอบประกาศให้กับเครือข่ายที่ร่วมจัดการเรียนรู้กับ กศน.ตำบลเหนือคลอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย มุมรักการอ่าน การสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ “Learning and Mind Care Center” ตลอดจนผลงานและผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบลเหนือคลอง เป็นต้น
22/11/2564