รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ประชุมหารือกับผู้แทน รร.การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนารมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ประชุมหารือกับผู้แทน รร.การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา


 src=

(29 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / ผู้แทนจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าหารือนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นเรื่องการทบทวนปรับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐในโรงเรียนการกุศล


ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่นักเรียนโรงเรียนการกุศลได้รับในปัจจุบัน เป็นอัตราที่คำนวณและประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐอัตราใหม่ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คำนวณมาประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2557  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในโรงเรียนทั่วไปสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้


แต่ในโรงเรียนการกุศลซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีปี 2539 กำหนดการอุดหนุนรายบุคคลอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ  โรงเรียนจึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับต้องจัดการศึกษาให้กับผู้ยากไร้ ทำให้เงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ โดยต้องนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนครูไปแล้วถึงร้อยละ 82 เหลือเงินสำหรับจัดและพัฒนาการเรียนการสอนเพียงร้อยละ 18  กระทบต่อคุณภาพการศึกษา


จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนการกุศล ให้ได้รับเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่คำนวณและประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้หาแนวทางในการพิจารณาปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนการกุศลให้เหมาะสมต่อไป


โรงเรียนการกุศล หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=