รมช.กนกวรรณ เร่งผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่ EEC

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.45 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้กำหนดไว้ว่า “สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเอเชีย ด้วยยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพื่อจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกอย่างมีคุณภาพ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ และโอกาสเข้าถึงการศึกษาในทุกมิติ เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่จะทำให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ เป็นการยกระดับความสุขและความเป็นอยู่ของประชาชน

ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วย จึงมีแนวคิดผลักดันปราจีนบุรีเพิ่มเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของพื้นที่ EEC เพราะขณะนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งภาคการศึกษา มีสถาบันการศึกษาผลิตกำลังคนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น สถาบันอาชีวะรัฐและเอกชน สถานศึกษาของ กศน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งต้องคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษา ที่จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มสาขาวิชาที่หลากหลายและจำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะสาขาวิทยุการบินรองรับสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น

และในภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะมีโรงงานอุตสาหกรรมและฐานการผลิตหลายแห่ง ทั้งสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สวนอุตสาหกรรม 304 อุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า กรีนอุตสาหกรรม แล้ว ทางจังหวัดปราจีนบุรียังได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพกำลังคนในตลาดงานอย่างต่อเนื่อง

“หากปราจีนบุรีได้เข้าเป็นหนึ่งในพื้นที่ EEC ก็จะช่วยเพิ่มการลงทุน ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด แรงงานมีงานทำ และช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชนและพื้นที่ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อไป และขอยืนยันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนช่วยผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ EEC ร่วมกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: สรุป/รายงาน
19/8/2562