รมช.กนกวรรณ เผยบันทึกข้อตกลงร่วม สช.-ผู้บริหาร รร.ดัง เพื่อคลี่คลายปัญหา และสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครอง พร้อมวางแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 30 กันยายน 2563
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการหารือแนวทางคลี่คลายปัญหาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ระหว่างนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และนายพิสุทธิ์ ยงค์กมล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียน ได้แก่ นายสุทธิพงศ์ ยงค์กมล นางสาวสุยมพร ทองเนื้อดี นางสาววริษนันท์ เดชปานประสงค์ นางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูน และนายธนันเดช ยงค์กมล ณ ห้องประชุม สช.
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับนักเรียนที่เรียนต่อ ดังนี้
 
1. ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนคำธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องนั้น หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการคืนให้
 
2. โรงเรียนจะเร่งดำเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และให้มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนที่ผู้ปกครองตกลงกันได้ โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์
 
3. โรงเรียนจัดทำป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคนรูปถ่าย หน้าห้องเรียนทุกห้องและเผยแพรในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 
4. โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของที่ถูกกระทำหรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
 
5. ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สำหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทำความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตเพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียน และครูโดยด่วน
 
6. ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียน
 
7. ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมกับเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาที เป็น 40 นาที
 
8. ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิต ให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ
 
9. ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องที่นั่งโดยสารเพื่อดูแลความปลอดภัยและเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างเดินทาง และรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน
 
10. โรงเรียนจัดให้มีกรประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคมนี้
 
ในส่วนกรณีที่ผู้ปกครอง ประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่นนั้น มีมาตรการเยียวยา ดังนี้
 
1. โรงเรียนพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์ จะขอย้ายให้แล้วเสร็จมอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน
 
2. โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในปีการศึกษา 2563
 
3. โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำหรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
 
4. ส่วนค่าชดเชยหรือค่าทำขวัญ โรงเรียนจะเร่งดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าโดยด่วนต่อไป
 
"ขอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างดีที่สุด เพื่อความสบายใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง และเพื่อให้มีการเร่งรัดติดตามด้วยความรวดเร็ว ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสารธารณสุข (สธ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นิติกรสำนักงานปลัดกระทวง ตัวแทนแทนผู้ปกครอง ศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทำงาน
 
โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนและผู้ปกครองตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับ ศธ. พร้อมนำเสนอข้อตกลงและการปฏิบัติที่จำเป็นเพิ่มเติมและข้อเรียกร้องเพิ่มเติม และรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำกับดูแล สช. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทาง สช. จะประชาสัมพันธ์ข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้ปกครองรับรู้อย่างทั่วถึงอีกครั้งหนึ่ง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/9/2563
>