รมช.กนกวรรณ เผยบอร์ด กช.ไฟเขียวการอนุญาต-ขออนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนเอกชนในระบบ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครั้งที่ 10/2563​ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายพะโยม​ ชิณวงศ์​ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ​ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. และคณะกรรมการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ​ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบพ.ศ. .... ซึ่ง สช.เห็นสมควรปรับปรุงวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบให้เกิดความชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนในระบบที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการจัดการเรียนการศึกษา สามารถขยายโอกาส ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง อันจะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาเอกชนยิ่งขึ้น
 
โดย (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญ​ ประกอบด้วย
 
1. คำนิยาม
 
2. หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งโรงเรียนสาขา อาทิ ต้องขอจัดตั้งสาขาภายในเขตจังหวัดเดียวกัน, ต้องขอจัดตั้งสาขาไม่เกิน 1 สาขา, ต้องขอจัดตั้งสาขาในระดับและประเภทเดียวกันกับโรงเรียนที่ขอจัดตั้ง, ต้องไม่เป็นโรงเรียนการกุศลการศึกษาพิเศษ หรือการศึกษาสงเคราะห์ และต้องผ่านการประเมินคุณภาพจาก STEMS ระดับดีมากขึ้นไป​ ทั้งนี้ คำขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตให้จัดตั้งสาขาให้เป็นไปตามแบบ​ที่ สช.กำหนด​
 
3. การอนุญาตจัดตั้งสาขา​ เอกสาร และหลักฐานในการยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต​ ได้แก่ คือ โครงการจัดตั้งสาขาและหลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนมีทุนเพียงพอที่จะดำเนินกิจการสาขาได้, รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน, หลักฐานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจาก สมศ., หลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกิน​ ที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือสิทธิ์การเช่าที่มีสัญญาเช่า ไม่น้อยกว่า 10 ปี​ สำหรับใช้จัดตั้งสาขา, แผนผังแสดงอาคารสถานที่ตั้งและแผนผังอาคารเรียนห้องเรียนห้องประกอบของสาขา และสำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร​ ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร​ หรือสำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งสาขา​
 
4. การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสาขา
 
5. การบริหารสาขาของโรงเรียน
 
6. การขออนุญาตและการอนุญาตให้เลิกสาขา​
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/10/2563
>