รมช.กนกวรรณ เดินหน้ารับฟังเสียงผู้ปกครอง รร.เอกชนในพื้นที่อีอีซี เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาโรงเรียนเอกชนรอบด้าน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 ตุลาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 256 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้มารับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี เพื่อรวบรวมประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน และสร้างมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค บนพื้นฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาเอกชนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
 
ซึ่งในวันนี้มีความรู้สึกยินดีที่ผู้ปกครองให้การตอบรับ และมาเข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน (ปส.กช.) จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี เพื่อรับข้อเสนอไปพิจารณาปรับปรุง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค บนพื้นฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาเอกชนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
 
"ขอแสดงความขอบคุณทุกเสียงสะท้อน ทุกข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดการเรียนการสอน: การจัดระบบแนะแนว ให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทาง, ให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์ ศีลธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา, การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ, ด้านครูผู้สอน และบุคลากร: มีกระบวนการคัดเลือกที่มีคุณภาพ และมีระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
 
ในส่วนของด้านการบริหารจัดการ ความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย: การดูแลคุณภาพอาหารกลางวันและถูกสุขลักษณะ, หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน, การจัดการเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนเอกชน เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Real-time ให้ผู้ปกครองตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียน, มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารร้องเรียน: ในระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่สะดวกและรวดเร็ว และจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองทั่วประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการและมีทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปร่วมรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
 
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกับ ปส.กช. ทั้ง 3 จังหวัด เกี่ยวกับการเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและครู ที่ต้องมีชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารโรงเรียน และข้อมูลผู้รับใบอนุญาตฯ ด้วย ส่วนผู้ปกครอง สามารถศึกษาข้อมูลจากประกาศและเอกสารที่ได้รับจากโรงเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบการบริหารจัดการของโรงเรียนได้เช่นกัน
 
ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณผู้ปกครอง ทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาเอกชนอย่างรอบด้าน ขอยืนยันว่าจะไม่ย่อท้อต่อการทำงานที่จะสร้างความสบายใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง สิ่งใดที่ต้องปรับปรุง ในฐานะข้าราชการก็จะทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวตน เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนคนไทยมากขึ้น" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/10/2563
>