รมช.กนกวรรณ หวังข้าราชการพันธุ์ใหม่ "ครูผู้ช่วย กศน." แสดงศักยภาพพัฒนาคนทุกช่วงวัย รองรับการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ขอนแก่น สู่ไทยแลนด์ 4.0

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 ตุลาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. มอบนโยบายในการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายถาวร พลีดี ผอ.กศน.จังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง ผอ.กศน.จังหวัด และรอง ผอ.กศน.จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ครู และบุคลากร ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความโชคดีของชาวขอนแก่นที่มีพ่อเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำพาการบริหารจัดการและริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง รองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเท่าทัน ซึ่งในส่วนของสำนักงาน กศน. ก็มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น โครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart City) จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย, การเป็นเมืองไมซ์ (MICE) จัดประชุมองค์กร ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ การท่องเที่ยว, การเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ เป็นแห่งแรกในเอเชีย โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น เป็นต้น
 
ซึ่งโครงการและแผนงานเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ไทยแลนด์ 4.0) ถือเป็นโอกาสที่ชาว กศน. จะได้เร่งพัฒนาตัวเองให้มีขีดความสามารถและศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการรับฟังเสียงสะท้อนการจัดการศึกษาของผู้เรียนทุกช่วงวัย การจัดอบรมหลักสูตรอาชีพที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ การยกระดับการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นชุมชน การสร้างงานและอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล การเพิ่มทักษะ (Up-skill) และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Re-skill) ให้กับประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพต่าง ๆ
โดยเฉพาะครูผู้ช่วย กศน.รุ่นแรก ซึ่งเป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ ที่จะต้องแสดงศักยภาพ มุมมอง และแนวคิดนำสู่การยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการยอมรับจากสังคมมากขึ้น โดยริเริ่มโครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่น เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาวขอนแก่น เน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน นวัตกรรม และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออาชีพ และพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ด้วยเทคนิควิธีการที่ทันสมัย ร่วมมือกับอาสาสมัครหรือชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่อยู่ในไทย นอกจากนี้ ให้นำเทคโนโลยีมาสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้รับบริการ ต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ของ กศน. เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง
 
"เชื่อว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร กศน. ที่เป็นคนพันธุ์พิเศษสำหรับครูโอ๊ะ จะทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู การเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาผู้เรียน ประชาชน และผู้สนใจทุกช่วงวัย ตอบสนองการสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นจริง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/10/2563
>