รมช.กนกวรรณ ส่ง “ทปษ.กมล” ร่วมหารือ กศน.-สช.เชื่อมโยงภารกิจตอบโจทย์ พรบ.การศึกษาชาติ-การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. ณ ห้องพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุม
 
“ได้รับรายงานจากที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมมีการหารือร่วมกันอย่างกว้างขวาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงาน ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเห็นพ้องต้องกันที่จะปรับทิศทางการจัดการศึกษาของ กศน. และ สช. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเป็นทิศทางจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 
ขอย้ำว่า ครูโอ๊ะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันยุคทันสมัย โดยเฉพาะหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะต้องปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดผู้รับบริการเป็นหลัก ก็คือ เด็กเยาวชนที่เป็นผู้เรียน ประชาชน คนวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ได้ส่งเสียงสะท้อนมายังครูโอ๊ะในทุกพื้นที่ที่ได้ไปรับฟัง เสียงทุกเสียงจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีการศึกษา มีอาชีพ และมีรายได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันได้ในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/10/2563