รมช.กนกวรรณ รับฟังทุกเสียงสะท้อน "ชาว กศน.ชานุมาน" สู่การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 15 ตุลาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กศน.อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับฟังความคิดเห็น "ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน." ของผู้เรียน กศน. ตลอดจนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมทุกความคิดเห็น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างมั่นใจ เพื่อต้องการเห็นการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานคนไทยที่ดีขึ้น และทุกเสียงสะท้อนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย เพื่อยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและบริบทของพื้นที่อย่างสมดุลกลมกลืน
 
"ทุกเสียงสะท้อนในวันนี้ มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของ กศน. สู่เป้าหมายการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย สิ่งใดที่ทำให้ได้ จะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ สู่การดำเนินการอย่างเป็นระบบเช่นกัน เพราะเรื่องของการศึกษา เป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการเพื่อรวมพลังอย่างเหนียวแน่น เดินหน้าขับเคลื่อนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 คน ยึดถือมาโดยตลอด" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
โดยมีสรุปความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา กศน. ของผู้เรียน กศน.อำเภอชานุมาน ตลอดจนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
 
การจัดการศึกษา : ขอให้ปรับลดเวลากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก 200 ชั่วโมง ให้เหลือ 100 ชั่วโมง, ให้มีการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่รายวิชาเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในการเลือกเรียนโดยง่าย อาทิ ภาษาอังกฤษในชีวิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ กศน.ให้พร้อมบริการแก่ประชาชน และการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน ให้ทัดเทียมสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อสร้างการมีงานทำและสร้างการยอมรับจากสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคม
 
ครูผู้สอน: ต้องการให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูไปสอนที่บ้านผู้เรียนพิการ และให้มีการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ช่องทางการขายออนไลน์ พร้อมฝากครูให้สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นการเพิ่มสัดส่วนการกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.มากขึ้น การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน รวมทั้งการออกข้อสอบด้วย เพื่อลดการกวดวิชาและค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเรียน นอกจากนี้ ขอให้ปรับลดความเข้มข้นเนื้อหาการเรียนระดับชั้น ม.6 รวมทั้งการบ้านและโครงงานต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
 
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายวันชัย เกษแก้ว นายอำเภอชานุมาน นายชินกร อังคะกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นายถาวร พลีดี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นางทองใส จันทนิล ผอ.กศน.อำเภอชานุมาน ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/10/2563
>