รมช.กนกวรรณ มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. “104 สถานศึกษาสีขาวปราจีนบุรี” นำนวัตกรรม-คุณธรรม-ร่วมมือชุมชน ดึงเด็กห่างไกลยาเสพติด

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. แก่สถานศึกษา 104 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ตอบโจทย์กลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่” ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมรกต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศธภ.8 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.9 นายณัทชัย ใจเย็น ศธจ.ปราจีนบุรี นายกำพล ภู่มณี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 น.ส.บุณยกุล หัตถกี รอง ผอ. แทน ผอ.สพม.เขต 7 นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 250 คน
 width=
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ความสำเร็จของสถานศึกษา ทั้ง 104 แห่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ ถือเป็นผลงานของชาวปราจีนบุรีทุกคน ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้มีวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยทำ สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นผู้นำการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมครอบคลุมทุกมิติ และเป็นแบบอย่างด้านการปฏิบัติงานให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเดินตาม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ปราจีนบุรีด้วย
 
ในส่วนของผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพป. ผอ.สพม. ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะครู ล้วนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ขอให้ผนึกกำลัง ร่วมสร้างสรรค์มิติแห่งการพัฒนา เติมเต็มสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ส่วนครู ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของเด็กและเยาวชน ทั้งด้านการแต่งกาย การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความมีระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมและส่งเสริมนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการจัดงานวิชาการ ประกวด แข่งขัน ตามความถนัดของผู้เรียนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงยอดสูงสุดของพีระมิด
 width= width= width= width= width= width= width= width=
ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละ ซึ่งเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่ยาก จะทำเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการที่จะดำเนินงานจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือ การดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ ขอฝากความภาคภูมิใจและคำยกย่องชื่นชม กลับไปยังนักเรียน ครู และผู้บริหารทุกคน ของโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับรางวัลด้วย
 width=
นายณัทชัย ใจเย็น ศธจ.ปราจีนบุรี กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า การจัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เสมา ปปส. ปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทวงศึกษาธิการ ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมิน ระดับดีเด่น จำนวน 104 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาดีเด่น ระดับเพชร 5 แห่ง สถานศึกษาดีเด่น ระดับทอง 27 แห่ง สถานศึกษาดีเด่น ระดับเงิน 72 แห่ง
 width= width= width=
ซึ่งได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สนองกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ได้แก่ “ต้อง” มีกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ “ต้อง” มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีการศึกษา “ต้อง” มีระบข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการดูแลช่วยเหลือ และด้านการบริหารจัดการ และ “ต้อง” มีเครีอข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน และ 2 ไม่ คือ สถานศึกษาต้อง “ไม่” ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า และ “ไม่” ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา
 
ทั้งนี้ ยังมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินได้รับรางวัล วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการ TEAMS for Education (TFE) จำนวน 10 แห่ง ร่วมรับรางวัลด้วย
 width= width= width= width= width= width= width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/9/2563