รมช.กนกวรรณ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหาร-ครู กศน.ภาคกลาง” พร้อมมอบแนวทางพัฒนาการศึกษานอกระบบสู่ความเป็นเลิศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 16 กันยายน 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบในเขตพื้นที่ภาคกลาง” พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติ คณะผู้บริหารและครู กศน.ใน 18 จังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2563 จำนวน 472 คน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคกลาง ผู้บริหารและคณะครู กศน.ในพื้นที่ 18 จังหวัดภาคกลาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะผู้บริหารและครู กศน.ไม่ว่าจะเป็น ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.ทุกประเภท ถือเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาทั่วทุกตำบล ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน เกาะแก่ง ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งล้วนสร้างคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ผู้ด้อย ผู้พลาด ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่หลากหลาย

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งยืนยันถึงความตั้งใจทุ่มเททำงานของผู้บริหาร ผู้เกษียนอายุราชการ ครู กศน. ครูอาสาสมัคร และผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทุกคน ซึ่งสิ่งที่ยากกว่าการได้รับรางวัลคือ การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ความเป็นครู ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและประชาชนที่เข้ามาเรียนกับ กศน.

"ขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับความเป็นครู ว่า การเป็นครูก็เปรียบเสมือนเพลง เพลงนั้นจะมีความไพเราะและมีคุณค่าเพียงใด ก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้แต่งเพลงและผู้ถ่ายทอดเพลง ดังเช่นเนื้อเพลงแม่พิมพ์ของชาติ "แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง" ซึ่งแสงของครู กศน.ทุกคนจะเรืองรอง สุกสว่างเพียงใด ก็อยู่ที่การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้นักศึกษา ประชาชน และผู้เรียน กศน.เคารพนับถือและเชื่อมั่นในตัวของครูและการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของการเสวนาวิชาการ เรื่อง กศน. WOW กับการจัดการศึกษาในยุค New normal และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น นโยบาย กศน. WOW สู่การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ขอให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนางานของ กศน. ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการทำงานและลงพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนในทุกภูมิภาค และหารือกับผู้บริหารในส่วนกลางและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อระดมข้อมูล ระดมความคิดเห็น ที่จะนำสู่การพัฒนา กศน.ให้เท่าทันกับโลกและประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป กศน.จึงต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้อยู่ได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้คนมีงานทำ และขอให้ตั้งใจทุ่มเททำงานเช่นนี้ต่อไป ให้สมกับความเชื่อมั่นของผู้เรียนที่มีให้กับครู กศน. ที่กระจายอยู่ในทุกตำบลทั่วประเทศ

ท้ายสุดนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนา กศน.เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัย ครูโอ๊ะมีความเชื่อมั่นในความเป็น กศน.เสมอ ขอให้ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อไปยังเด็ก เยาวชน ผู้เรียน ประชาชน ให้มีความศรัทธาในตัวครูมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ควรนำความคาดหวังของผู้เรียน กศน.ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนนอกระบบสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0 ด้วย" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
16/9/2563
>