รมช.กนกวรรณ ตรวจเยี่ยม "รร.คนตาบอด-เด็กพิเศษ" ที่ขอนแก่น เชื่อครูดี เอาใจใส่ ผู้บริหารร่วมมือ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 02 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และโรงเรียนเด็กพิเศษมารีย์นิรมล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่า ยินดีรับฟังทุกเสียงสะท้อน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการสร้างการเรียนรู้ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
"กระทรวงศึกษาธิการ ยินดีรับฟังทุกเสียงสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการฟศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ วิธีการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขึ้น คู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเอกชน สามารถตอบสนองการสร้างคนในศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
 
ในส่วนของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทที่แตกต่าง พร้อมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็กพิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งการจัดเงินอุดหนุนแก่นักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนรวม มากกว่าเด็กทั่วไป 2 เท่า การอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอาหารเสริม สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษาอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูที่สอนนักเรียนพิการ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพสำหรับนักเรียนพิการ และที่สำคัญคือ การให้ความรู้ครูในเรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล และผลิตสื่อการสอนตามความจำเป็น
จากการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ที่ยังติดขัดในเรื่องของอาคารเรียนเก่าทรุดโทรม เพราะสร้างมาเป็นเวลานาน รวมทั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนเรียนรวม และในส่วนของโรงเรียนเด็กพิเศษมารีย์นิรมล ที่ประสบกับภาวะเด็กเกิดน้อยลง วิทยาการทันสมัยและมีโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมมากขึ้น ทำให้จำนวนเด็กมาเข้าเรียนน้อยลง แต่โรงเรียนก็จะยังสามารถให้การดูแลนักเรียนที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาตามแผนรายบุคคล ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเอง และมีพัฒนาการในแต่ละด้านดีขึ้นโดยลำดับ
 
ในส่วนของความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาโรงเรียนสารสาสน์ฯ นั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ปกครองที่จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์หากพบการทำร้ายเด็กร่างกายเพิ่มเติม และยังได้สั่งการ สช.เปิดศูนย์รับเรื่องเป็นการเฉพาะ รวมทั้งมีสายด่วน 1579 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากทั่วประเทศอีกด้วย" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เป็นโรงเรียนการกุศลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 เปิดสอนแด่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 56 คน และมีบุคลากร 25 คน โดยมี นายโกมล มาลัยทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายภาษิต ภูแต้มนิล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
โรงเรียนเด็กพิเศษมารีย์นิรมล เปิดสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางร่างกาย หรือสุขภาพ ภาวะออทิสติก และพิการซ้อน ตั้งแต่ปี 2544 ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 (อายุ 3-18 ปี) ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิธิดา เมตตาธรรม มีนักเรียนรวม 23 คน โดยมีนางสาวสถาน บัวขันธ์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/10/2563
>