รมช.กนกวรรณ ชื่นชมพลังความร่วมมือ "กศน.ตาก" นำนโยบายสู่การพัฒนา ศศช.บ้านห้วยพลู สร้างความพร้อมแก่ผู้เรียน-ประชาชน ในพื้นที่สูงรอบด้าน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 25 ตุลาคม 2563
"ครูโอ๊ะ" นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชม นายชนะ เปรมปรี ผอ.กศน.จังหวัดตาก และบุคลากร กศน.ทุกคน ที่ได้นำนโยบายและข้อแนะนำของ รมช.ศธ. เมื่อครั้งแวะเยี่ยมชมสภาพการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านห้วยพลู อ.แม่ระมาด จ.ตาก ภายหลังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ กพด.) ศศช. บ้านห้วยวัว อ.แม่ระมาด ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยการนำของ ผอ.กศน.จังหวัดตาก ที่มีความตั้งใจทุ่มเทเพื่อนำนโยบายของครูโอ๊ะ ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ ศศช.บ้านห้วยพลู ภายใต้ความร่วมมือกับบุคลากร กศน.จ.ตาก กศน.อำเภอแม่ระมาด และทุกภาคส่วนในพื้นที่ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายส่วน ทั้งการประสานระบบส่งน้ำประปาจากหมู่บ้านสู่ศูนย์การเรียน ทำให้ครูและนักเรียนมีน้ำกินน้ำใช้ ที่ถูกสุขลักษณะ
 
พร้อมทั้งนำข้อแนะนำและข้อห่วงใยเกี่ยวกับโภชนาการ สุขภาพอนามัย การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อสร้างทักษะชีวิต การพึ่งพาตนเอง และลดรายจ่ายในโรงเรียนและครัวเรือนในอนาคต ไปจนถึงการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง เน้นสอนให้นักเรียนได้เขียนได้ใช้เลขไทยควบคู่กับเลขอารบิก และการจัดการเรียนการสอนหนังสือและภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทักษะการรู้หนังสือ การอ่านออกเขียนได้ ที่จะช่วยสร้างพื้นฐานการสื่อสารและการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง และมีความสุข
 
"มีความรู้สึกดีใจ ที่ความตั้งใจในการทำงานทลายข้อทุกจำกัดให้กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ได้ช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้ผู้บริหาร ครู และคน กศน.ร่วมกันทำงานเพื่อต่อยอดจุดดี พัฒนาและอุดรูรั่วต่าง ๆ ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ใด ก็ควรได้รับการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสมอเหมือนกันอย่างเท่าเทียม
 
ซึ่งในวันนี้ ศศช.บ้านห้วยพลู ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้นรอบด้าน รวมทั้งมีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) ตามนโยบายของครูโอ๊ะ ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการรู้หนังสือของประชาชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ และเชื่อว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานของชาว กศน.จังหวัดตาก ตลอดจนเครือข่ายในพื้นที่ จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นพื้นฐานสร้างความเจริญให้กับชุมชนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
ส่วนครูโอ๊ะ เตรียมที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ ศศช.บ้านแม่ลง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการสร้างฐานรากแห่งการเรียนรู้ และสร้างพลังใจให้กับครูดอยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อเด็ก ๆ บนพื้นที่สูงของเราทุกคน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
สุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ ณัฐวุฒิ วากะดวน : ภาพ/คลิป
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/10/2563
>