“รมช.กนกวรรณ” กำชับทุกภาคส่วน เร่งแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ชงตั้งอนุกรรมการติดตามความคืบหน้า กำชับถูกผิดว่าไปตามกฎหมาย พร้อมตั้งกลุ่มไลน์รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครอง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 12 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ครั้งที่ 1/2563 ว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนรวม 5 คน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน 1 คน เข้าร่วมเป็นตัวแทนในอนุกรรมการชุดนี้ด้วย
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีการกำชับให้นำรายงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอต่อที่ประชุม และหากพบความผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เบื้องต้นได้กำชับให้เร่งส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อดำเนินการและขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานชุดนี้ ซึ่งมีนายวีระ แข็งกสิการ รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ทั้งนี้ ในวันนี้ทางผู้ปกครองได้นำเอกสารมายื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น หลักฐานการรับนักเรียนในแต่ละห้องมากกว่าที่มีการขออนุญาต เป็นต้น
 
สำหรับเรื่องการชดเชยต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่ายังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน ทั้งจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินที่โรงเรียนชดเชยให้กับผู้ปกครอง เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ รวมถึงค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ได้กำชับให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า การดำเนินการติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นยังถือว่าล่าช้า และกระทรวงศึกษาธิการ ก็กำลังรอการชี้แจงที่ชัดเจนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีให้ความสำคัญกับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอันดับแรก และต้องการให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ปัญหาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย ในส่วนของคณะทำงานฯ ได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา พร้อมเชิญตัวแทนของผู้ปกครอง 2 ราย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์นี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งในเบื้องต้นตัวแทนผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าโดยเร็วที่สุด
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/10/2563
>