ย้ายผู้บริหาร ศธ.

ย้ายผู้บริหารระดับสูง ศธ.

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย

ตามคำสั่งที่ คสช.ที่ 79/2557 ให้

– นายปรียา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ที่ปรึกษาสำนักนายกฯ
– นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ
– นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
– นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น ปลัดกระทรวงพลังงาน
– นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

27/6/2557