ยินดี นร.ไทยกวาดรางวัล แข่งขันคณิตโอลิมปิก


          นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018) ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 12 รางวัล 17 เหรียญ ดังนี้


          ประเภทบุคคล  เหรียญทอง 1 รางวัล (1 เหรียญ) ได้แก่ นางสาวปาณิสรา  ตั้งงามสกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 5 รางวัล (5 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายธัชพล จิรรัตนโสภา จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางสาวพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  เหรียญทองแดง 5 รางวัล (5 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายณัฐชนน  สาระธนะ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม และเด็กชายพนธกร  คูสกุล จากโรงเรียนระยองวิทยาคม


          ประเภททีม เหรียญทองแดง 1 รางวัล (6 เหรียญ) ได้แก่ นายณัฐชนน  สาระธนะ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม นายธัชพล จิรรัตนโสภา จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางสาวปาณิสรา  ตั้งงามสกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เด็กชายพนธกร  คูสกุล จากโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


          โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ประเทศ 17 ทีม รวม 86 คน ได้แก่ ประเทศไทย จีน โปแลนด์ เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/107002