ยกระดับการศึกษาภาษาจีน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและการศึกษาทางไกลสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) และศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาภาษาจีน เข้าร่วม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากประเทศจีน ซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรม การท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งยังมีอิทธิพลสำหรับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม และภาษา


โดยเฉพาะภาษาจีน ถือเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญอีกภาษาหนึ่ง จึงต้องมีการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพการใช้ภาษาจีนอย่างจริงจัง โดยการจัดการเรียนการสอนและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล เพื่อการส่งเสริมการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่ดี


เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดระดับความรู้ภาษาจีนไปอีกระดับหนึ่ง และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาของทั้งไทยและจีนไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย), ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน), สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ตลอดจนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทหารลาดกระบัง และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง


Mr. WangHuichang ผู้แทนสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันขงจื่อในประเทศไทย มีความน่ายินเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านครูผู้สอนภาษาจีน ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนไทยผ่านสื่อและแนวทางการเรียนการสอนที่ดี ให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการให้การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจะต้องดำเนินการในหลากหลายด้านควบคู่กันไป โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่งภาษาจีนถือว่ามีความสำคัญ และจะต้องพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนให้มีคุณภาพ เพื่อให้มีครูที่ดีไปสอนเด็ก ๆ เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนในไทยต่อไป


ดังนั้น สถาบันขงจื่อจึงมีความยินดีและมีความพร้อมในการร่วมมือกับไทย เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านภาษาจีน, การส่งครูจีนมาสอนในไทย, การสนับสนุนเด็กไทยไปเรียนภาษาที่จีน เป็นต้นพร้อมทั้งขอแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนมีแนวคิดที่จะดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้มีมาตรฐานมาโดยตลอด


Mr. ZhaoMingguang รองผู้จัดการใหญ่ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในหลายระดับอาทิ HSK (HanyuShuipingKaoshi) การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน, YCT (Youth Chinese Test) การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสำหรับเยาวชน และ CTCSOL การสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีน ระดับสากล เป็นต้น ดังนั้น ทางศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อจึงมีความพร้อมและยินดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเต็มที่


ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนครูและอาจารย์ของไทย จะได้รับการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและสอบวัดระดับความรู้อย่างมีมาตรฐาน ด้วยระบบการสอบที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ


โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล. กับศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ(ประเทศจีน) โดย Mr.ZhaoMingguangรองผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) และศูนย์สอบระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) โดย Mr.ZhaoGuoxiangผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) โดยใช้ชื่อว่า “หน่วยงานความร่วมมือโครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีนและการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานระดับสากลที่จะได้ยกระดับสมรรถนะคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษาครูสาขาวิชาการสอนภาษาจีนของ สจล.ให้ได้รับการรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล (CTCSOL) ตลอดจนยกระดับสมรรถนะด้านภาษาจีนแก่ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่บริการของ สจล. อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ภาษาจีนของผู้เรียนที่ดีขึ้น ในส่วนของนักศึกษา สจล.จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล นอกจากนี้ จะมีการขยายการเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนเพื่อการทำงานแก่กำลังแรงงาน สู่การวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ, การทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรออนไลน์ เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทย-จีน ให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่การมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นด้วย


ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต


ความร่วมมือการเป็น “ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต” ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมโดยนายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กับศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน)โดย Mr. Zhao Mingguang รองผู้จัดการใหญ่ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) เพื่อเป็นสถาบันจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ตลอดจนผู้ดูแลการจัดสอบอย่างมีมาตรฐานWritten by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร