ม.อ.ปัตตานี ผลิตนวัตกรรมเจลกดแผลทับ

 

      ม.อ.ปัตตานีขับเคลื่อนภารกิจประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ร่วมกับกลุ่มคณะแพทย์และพยาบาล
ในโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
รณรงค์รับบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อแผ่นเจลยางป้องกันแผลกดทับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

   คณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลเทพา
จังหวัดสงขลา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ขอรับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีในการรณรงค์ขอรับบริจาคเงินจัดซื้อแผ่นเจลยางป้องกันแผลกดทับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     นางนวมน  จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี
แจ้งว่า  คณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
และอาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รวมกลุ่มในชื่อ
นางฟ้าชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยอัมพฤตอัมพาต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง
โดยเฉพาะจากการเกิดแผลกดทับ อันนำไปสู่ปัญหาแผลติดเชื้อ
เชื้อดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานาน
และการรักษาแผลในโรงพยาบาลเป็นระยะนาน ภาวะทุพลภาพ
ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมูลค่ามหาศาล
การพยาบาลผู้ป่วยแผลกดทับจะได้ผลดีถ้าสามารถกระจายแรงกดไม่ให้แรงกดมาลงตรงบริเวณแผลโดยตรง

 

     กลุ่มดังกล่าวจึงมีการระดมความคิดร่วมกัน
ได้ข้อสรุปสู่การนำแผ่นเจลรองรับน้ำหนักที่โดยทั่วไปใช้ในห้องผ่าตัดมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยดังกล่าว
และมีการติดตามการฟื้นฟูสภาพแผลอย่างใกล้ชิด
พบว่าหลังจากใช้แผ่นเจลร่วมกับการดูแลแผล ผู้ป่วยมีแผลอักเสบลดน้อยลงอย่างมาก
มีการฟื้นฟูของแผล และการเกิดเนื้อเยื่อและผิวใหม่อย่างรวดเร็ว จนแผลปิดเกือบสนิทในเวลาต่อมา
ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวเร็วมากอย่างเห็นได้ชัดทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
จากการเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
กลายเป็นผู้ป่วยที่มีอิสระในการเคลื่อนไหว สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
จากการเห็นผลของการรักษาครั้งนี้
ผู้ป่วยจึงอาสามาร่วมงานกับทีมสาธารณสุขของกลุ่มนางฟ้าชุมชน
ในการให้กำลังใจผู้ป่วยรายอื่นและนำไปสู่การขยายความช่วยเหลือผู้ป่วยแผลกดทับโดยกลุ่มนางฟ้าชุมชน

อีกจำนวน
5 รายใน อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา โดยการดูแลจากทีมดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
ซึ่งแผ่นเจลยางป้องกันแผลกดทับดังกล่าว เป็นนวัตกรรมที่คิดค้น ออกแบบ และผลิตโดย  ดร.ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนึ่งในกลุ่มนางฟ้าชุมชนดังกล่าว
ซึ่งราคาแผ่นเจล
ป้องกันแผลกดทับดังกล่าวมีราคาชุดละประมาณ
75,000
บาท โดยในระยะแรกเป็นการบริจาค
โดยดร.ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย 

 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
วิทยาเขตปัตตานีชี้แจงต่อไปว่า
เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ป่วยและมีบาดแผลกดทับที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออีกกว่า
150 ราย ดังนั้นกลุ่มนางฟ้าชุมชนจึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้ามาร่วมให้การสนับสนุนรณรงค์ขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศล
ในการนี้วิทยาเขตปัตตานีจึงมอบหมายให้ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษจัดโครงการ
PSU 4 SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ผู้มีจิตกุศลที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินการสามารถบริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
สาขา
BigC Pattani ชื่อบัญชี
PSU4SE กิจกรรมนางฟ้าชุมชน
หมายเลขบัญชี
763-0-38155-7 สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี
สามารถแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมแนบสลิบการโอนมาที่เพจนางฟ้าชุมชน
https://www.facebook.com/AngelCarePSU/ 

เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป

      รายงานข่าวแจ้งต่อไปว่า  สำหรับความก้าวหน้าของโครงการ
ขณะนี้มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีหนังสือถึงโรงพยาบาลเครือข่ายทั้ง 10
แห่งเพื่อขอทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่จะให้ความช่วยเหลือ  และได้รับการบริจาคสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลเพื่อจัดซื้อแผ่นเจลป้องกันแผลกดทับบ้างแล้ว.

*********************************

         Download  เอกสารๆได้ที่   http://pr.pn.psu.ac.th/gel.docx

 ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี