ม.ราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

 

          สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ของประเทศ จากทั้งหมด 80 แห่ง

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น

          ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 80 แห่ง  อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนนรวม 94.70 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คะแนนรวม 94.08 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนรวม 92.22 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

 

 

ที่มา  :  https://www.banmuang.co.th/news/education