ม.ราชภัฎจันทรเกษมกับ24สาขาวิชาพร้อมเปิดรับ นศ.ทั้งทางตรงและเว็บไซต์

ม.ราชภัฎจันทรเกษมกับ24สาขาวิชาพร้อมเปิดรับ นศ.ทั้งทางตรงและเว็บไซต์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดเผยถึง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ว่าการรับสมัคร รอบแรกจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.chandra.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารทหารไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 และรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 สำหรับการรับสมัครนักเรียนประเภทเรียนดี เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 12 ชั้น ความสามารถพิเศษสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาพลศึกษา, และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาการส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์), สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์), สาขาวิชาดนตรีไทย, สาขาวิชาดนตรีสากล, สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน, สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา, สาขาวิชาสารสานเทศศาสตร์, สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว, และสาขาวิชานิติศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ กล่าว ต่อว่า ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังเปิดหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2554 เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครหลักสูตรที่มีการเทียบโอนและบางหลักสูตรเพิ่มเติมอีกครั้ง ประมาณเดือนมกราคม

 

          ที่มา: http://www.naewna.com