มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม 2564