มาดามตามอัธยาศัยชมผลงาน กศน.สุราษฎร์ธานีสุดเจ๋ง เล็งต่อยอดสู่สุดยอดแบรนด์ OOCC ระดับชาติ หวังช่วยสร้างความอยู่ดีกินดีสู่ชุมชน-ร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ติดตามการนำนโยบาย กศน. WOW WOW สู่การปฏิบัติ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานผลิตภัณฑ์ฝีมือชาว กศน.สุราษฎร์ธานี อย่างทั่วถึง สร้างความประทับใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

 width=

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ชาว กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือว่ามีความโชคดี ที่มีผู้บริหารจังหวัด ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นผู้หญิงเก่ง มีความสามารถ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีผู้เรียน กศน.เพิ่มขึ้นหลายพันคน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรี ที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน.อย่างเป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในยุคดิจิทัล เข้ามาปรับใช้ ผสมผสาน และบูรณาการในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตามภารกิจของ กศน. ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

ในวันนี้เป็นการมาติดตามผลการดำเนินงาน การนำนโยบายดังกล่าว “กศน. WOW WOW” สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการทำงานของ กศน.อย่างรอบด้าน ในเรื่องดี 6 ด้าน (6Good) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ที่จะเป็นการทลายข้อจำกัดในแบบฉบับของ “มาดามตามอัธยาศัย” นั่นเอง ซึ่งจากการรายงานผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมถือว่าดำเนินการได้ดี มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งที่จะต้องทำต่อจากนี้คือการพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ กศน.สุราษฎร์ธานี ที่ไม่ซ้ำใคร โดยมอบให้ กศน.ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการออกแบบหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ที่มีลวดลายสวยงาม โดดเด่น ทั้งยังเก็บรักษาคุณภาพได้ยาวนาน เพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดแบรนด์ OOCC ระดับประเทศ และอาจผลักดันสู่การจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ดังเช่นที่ได้ผลักดันจนเกิดผลสำเร็จในจังหวัดอื่นมาแล้ว รวมไปถึงการผลิตบุคลากรด้านสถาปนิก ที่สามารถออกแบบและพัฒนาปรับปรุงอาคาร ห้องสมุด หรือสถาปัตยกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตัวเองได้

 width=  width=

นอกจากนี้ ชาว กศน.ยังเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ Covid-19 ซึ่งได้มอบแนวทางมาระยะหนึ่งแล้ว ในการจัดอบรมให้ความรู้ครู กศน.เกี่ยวกับโรค การดูแลตัวเอง ตลอดจนการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ พร้อมติดตามข่าวสารของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มอบนโยบายให้ กศน.ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ชุมชนทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้ และสอนให้ประชาชนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยไม่ได้เน้นการแจกเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนหรือคนในชุมชนต้องทำใช้ได้เองในครัวเรือน พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติและดูแลตัวเองตามมาตรการเฝ้าระวังที่ถูกต้องด้วย สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ไม่มีความพร้อมที่จะทำเอง ทาง กศน.ยินดีที่จะผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ในชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ในส่วนข้อกังวัลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของวัสดุนั้น ได้กำชับให้ กศน.ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมืออย่างถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ป้องกันได้จริง

“สิ่งที่รัฐมตรีมีความตั้งใจที่จะทำให้กับชาว กศน. เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาว กศน.เพื่อให้ครูมีกำลังใจในการทำงาน มีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ได้ผลักดันกรอบอัตรากำลังข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. จำนวน 891 อัตรา จนสำเร็จ และตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ในเดือนตุลาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอยกเว้นการมีใบประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ครู กศน.ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ในการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการครูด้วย ส่วนกรอบอัตรากำลังข้าราชการครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 100 อัตรา ซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลเดิมทำไว้ ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อจัดสอบและบรรจุแต่งตั้งด้วยเช่นกัน

 width=  width=  width=

จากข้อมูลและเสียงเรียกร้องของครู กศน. ยังมีครูอีกจำนวนมากที่ต้องการมีความมั่นคงในชีวิต ความสำเร็จในวันนี้ จึงมิได้เกิดจากรัฐมนตรีเพียงคนเดียว แต่เกิดจากหัวใจชาว กศน.ทุกคน ที่สะท้อนความต้องการด้วยความจริงใจ เป็นครูพันธุ์พิเศษที่ทำได้ทุกอย่าง แม้มีเวลา งบประมาณอันจำกัด และมีความยากลำบากในการทำงานอีกหลาย ๆ ประการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับมาเป็นพลังให้รัฐมนตรีคนนี้ ที่จะทำทุกนาทีให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุข ถ่ายทอดไปยังผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้มีความสุขในการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันตราบนานเท่านาน ทั้งนี้ ขอขอบคุณการต้อนรับที่แสนอบอุ่น และไมตรีจิตที่ดีงามของผู้บริหารระดับจังหวัด ท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนครู ผู้นำชุมชน และประชาชน วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของรัฐมนตรีคนนี้ ที่ได้จับมือกับทุกภาคส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้ สู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width=

นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุนทรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานการนำนโยบาย กศน. WOW WOW สู่การปฏิบัติ ดังนี้
1) Good Teacher การอบรมพัฒนาครู กศน. ให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ Google classroom
2) Good Place-Best Check in คัดเลือก กศน.ตำบล เพื่อเป็นต้นแบบ กศน.ตำบล 5D พรีเมียม
3) Good Activities ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้เรียน 11,374 คน รวมทั้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และส่งเสริม Digital ชุมชน
4) Good Partnership ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมติวเติมเต็มความรู้ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุแก่ กลุ่มเป้าหมาย อสม. เป็นต้น
5) Good Innovation มีการคิดค้นและพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง C-Smart program เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการมีงานทำ และมีรายได้ของคนในชุมชน
6) Good Learning Center การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้พื้นที่โรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

 width=  width= width=  width=

ในโอกาสติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจน แผลงเดชา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 5 นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา กศน. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประพันธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นายธนากร เกื้อกูล ผอ.กศน.จังหวัดสงขลา นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง นางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.กศน.จังหวัดนครราชสีมา นายสุรพล สงณรงค์ ผอ.กศน.จังหวัดชุมพร นายอุดมรัตน์ สุขแสน นักฑัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำสุราษฎร์ธานี พันจ่าอากาศเอกหญิง นฤมล พัฒน์ราช เจ้าหน้าที่กำลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัยวัชร์ มุณีแนม ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ครูและนักศึกษา กศน. ประชาชน สื่อมวลชน เป็นต้น

 width=  width=  width=  width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/3/2563