มอบโน้ตบุ้๊ก รร.สานพลังประชารัฐ

“กลุ่มทรู” ผลักดันโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ และคอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงพื้นที่สนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก “True Smartbook” ให้ครูและนักเรียนกว่า 5,000 เครื่อง ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเตรียมความพร้อมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคุณศุภชัยฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (CONNEXT ED) เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเอง หากเราสร้างกลไกการรับรู้ ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ครู ศึกษานิเทศก์ ไปจนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกฝ่ายได้ร่วมรับทราบ ดูแล ก็จะเกิดความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของ และการดูแลการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ผลจากการนำร่องให้นักเรียนเรียนผ่าน True Smartbook กว่า 3 สัปดาห์ พบว่า ผลตอบรับความสนใจจากนักเรียนดีมาก ทำให้เห็นว่าเด็กเก่งกว่าที่คิด ส่วนครูผู้สอนก็สามารถจัดการสอนได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีวิสัยทัศน์และความเข้มแข็งในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานจาก ICT Talent ประจำโรงเรียน ที่มาช่วยจัดการเรียนการสอนด้าน IT ได้ร่วมเปิดรับฟังแนวคิดของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงผู้นำชุมชน และดูแลการเรียนรู้ผ่าน True Smartbook เช่น เนื้อหา (Content) และแอพพลิเคชั่น Plook Classroom ฯลฯ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐทั้ง 3,351 โรงเรียนในระยะแรก พร้อมจัดระบบการติดตามประเมินผลโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

“การปฏิรูปการศึกษาไม่ได้เป็นการปรับโครงสร้าง แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญกับการศึกษาร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร เปิดจินตนาการในการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางในการค้นคว้า หาคำตอบ คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สู่การลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) ผ่านเครือข่ายสัญญาณ Hi-speed Internet ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ พร้อมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เพิ่มการรับรู้ให้กับโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา มุ่งสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน”

จะเห็นได้ว่าการที่ “กลุ่มทรู” ในฐานะภาคเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างจริงจังในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการหลายเรื่องตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน โดยเฉพาะการตั้งมาตรฐานเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน มีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน 3,351 แห่ง ทั้งระบบ ICT อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน 40,000 ห้องเรียน และได้มีการตั้ง CONNEXT ED ของภาคเอกชน เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทำงานเป็น School Partner ในระยะแรก 714 คน ในสัดส่วน 1 คนต่อโรงเรียน 3 แห่ง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 2,025 โรงเรียน และจะทำให้ครอบคลุม 3,351 โรงเรียน ก่อนขยายผลไปสู่ระยะต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Written by สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Photo Credit คณะทำงานสานพลังประชารัฐและ CONNEXT ED
Rewriter/Editorบัลลังก์ โรหิตเสถียร