มอบแนวทางดำเนินงาน สร.

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและมอบแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30-17.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. กล่าวว่า สร.มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ถือเป็นภารกิจที่สำคัญมาก ที่ผ่านมาได้ติดตามการดำเนินงานของ สร.มาโดยตลอด ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการรับ-ส่งเอกสาร การบันทึกสรุปวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี จึงขอให้ สร.ได้ประสานการทำงานกับคณะทำงานหน้าห้องรัฐมนตรี รวมทังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ปลัด ศธ. ได้ให้ แนวทางการดำเนินงานของ สร. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้


– งานด้านวิชาการ ขอให้ดำเนินงานด้านการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ รมว.ศธ. ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญมาก ดังนั้น สร.จะต้องดำเนินงานในส่วนนี้อย่างเข้มข้น มีการประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องจริงจัง และจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามนโยบายของ รมว.ศธ.อย่างเป็นรูปธรรม


– งานด้านประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมาได้ติดตามอ่านข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการเป็นประจำ เพราะให้ความสำคัญกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาก ซึ่งที่ผ่านมา สร.ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามขอให้เตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์ในอนาคต เช่น เตรียมช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาให้เผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด ตลอดจนทำงานคู่ขนานไปกับรัฐมนตรี และประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้วย และขอให้การสรุปข่าวสารต่างๆ เน้นการจับประเด็นอย่างกระชับ ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และครอบคลุมภาพรวมการทำงานของ ศธ. รวมทั้งคัดเลือกภาพที่จะเผยแพร่ให้ครอบคลุมข่าวนั้นๆ


– งานด้านการติดตามรัฐมนตรี ที่ผ่านมา สร.อาจจะทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของ สร. ที่จะต้องสนับสนุนการทำงานและดูแลรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร งานด้านวิชาการ งบประมาณ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรัฐมนตรี จึงขอให้หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญในการติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีด้วย โดยทำหน้าที่ในการประสาน สรุปงาน ให้ข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกเหนือจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปทำข่าวด้วยทุกครั้งอยู่แล้ว โดยขอให้ สร.เป็นหลักในการติดตามภารกิจต่างๆ ของรัฐมนตรี และทำงานคู่ขนานไปกับ สป.ด้วย


– การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ให้ สร.เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ยกเว้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการหรืองบประมาณ จะมอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นเจ้าภาพดำเนินการ


– การจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอรัฐมนตรี ให้ สร.เตรียมจัดทำแนวปฏิบัติในการเข้ารับตำแหน่งของ รมว.ศธ. คนต่อไป ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน งบประมาณ การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา สิทธิประโยชน์ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สร.ด้วย


มอบหมายให้มีผู้ประสานงานกับ คสช. ให้ สร.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การเสนอเรื่อง การติดตามงานของ ศธ. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากให้ สร.เพิ่มบทบาทการทำงานให้เข้มแข็งและเข้มข้นกว่าเดิม พยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้มีความฉับไว การทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งควรจะต้องรู้ใจผู้บริหาร รวมทั้งเพิ่มคุณภาพงานด้านวิชาการที่จะต้องใช้ทักษะด้านการอ่านเข้าใจ วิเคราะห์ และจับประเด็น ตลอดจนเรียนรู้และใฝ่รู้ เพื่อให้มีความรอบรู้มากขึ้น ในส่วนของระเบียบปฏิบัติต่างๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ สร.ต่อไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
: ถ่ายภาพ
31/5/
2557