มอบอำนาจ รมช.ศธ.

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน

 src=
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ. ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 885/2557 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังต่อไปนี้

1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)

    1.1 การบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

          1.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          1.1.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          1.1.3 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

          1.1.4 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          1.1.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

          1.1.6 มหาวิทยาลัยในกำกับ

    1.2 การบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจ ดังนี้

          1.2.1 หลักสูตรการเรียนการสอน

          1.2.2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          1.2.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

          1.2.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา

    1.3 การตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือภารกิจ ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2

    1.4 งานอื่นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

 

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

    2.1 การบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

          2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.1.2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          2.1.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

    2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีของกระทรวงศึกษาธิการ

          2.2.1 ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีต่างๆ ตลอดจนฟ้องแย้งหรือเข้าเป็นโจทก์ หรือจำเลย หรือแก้ต่างคดีทั้งปวงต่อศาล ที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นๆ รวมทั้งแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเพื่อดำเนินคดีในศาลยุติธรรม และมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ดำเนินคดีในศาลปกครอง

          2.2.2 ร้องทุกข์ หรือถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญา กรณีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เสียหาย

          2.2.3 ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ  หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่

          2.2.4 รับเงิน เอกสาร หรือสิ่งของอื่นใดจากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือจากคู่ความหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

          2.2.5 ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดี ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในคดีล้มละลาย ตลอดจนการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา รับรู้การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยในทรัพย์ของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดได้ในคดีอื่น

          2.2.6 แต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อมอบหมายให้กระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.5 ดังกล่าวข้างต้น

    2.3 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

          2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

          2.3.2 การวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และการวินิจฉัยสั่งการอื่นใด รวมทั้งการดำเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2538 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

    2.4 การบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจ ดังนี้

          2.4.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          2.4.2 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    2.5 การตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิจอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือภารกิจ ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.4

    2.6 งานอื่นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

 

ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องการนำความกราบบังคมทูล  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรื่องนโยบาย เรื่องการบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย และการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เรื่องที่จะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาและเรื่องที่สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องมีการประสานงานหรือดำเนินการในส่วนราชการ องค์กรในกำกับและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบาย ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายงานให้ รมช.ศธ.ดูแลงานขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ  เพื่อให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งระบบ ในส่วนของตนดูแลรับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และภารกิจอื่นๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ และเงินอุดหนุนรายหัว

ทั้งนี้ ตนให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก จะใช้อาชีวศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้ “อาชีวะสร้างชาติ” และตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเกษตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นผลโดยเร็วต่อไป

 

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
19/9/2557