มอบรางวัลประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

กศน. จับมือ ศูนย์วิทย์ฯ มูลนิธิ MOA มอบรางวัลประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

 

 

 

       พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาด ตามโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 แก่เด็กนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาด และเปิดนิทรรศการภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่า

       ศิลปะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ช่วยในการผ่อนคลายด้วยการระบายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ พัฒนาจิตใจเกิดสุนทรียภาพความงามภายใน การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมกันจึงเป็นการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล กิจกรรมการวาดภาพถือเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน ตามแนวทางของการจัดการการเรียนรู้แบบ Steam ศึกษา ได้ผลอย่างดียิ่งในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก

       ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการอีกเรื่องหนึ่ง โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด คาเฟ่อเมซอน เจแปนฟาวน์เดชั่น ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ยังได้ให้เกียรตินำนิทรรศการภาพวาดเด็กนานาชาติมาจัดแสดง ณ ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของนิทรรศการภาพวาดเด็ก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MQA ประเทศญี่ป่นอีกด้วย

       นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ได้ดำเนินโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 13 แล้วเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์กับศิลปะ โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะได้อย่างสวยงาม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สุนทรียภาพ เป็นผู้มีจริยธรรมคุณธรรม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีความสุข

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรียงตามระดับชั้น ดังนี้

1. ด.ญ.แพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ชื่อภาพ “ขี่วัวชมทุ่งนา”

2. ด.ญ.นันทิดา สมนึก โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ชื่อภาพ “นอนกางมุ้ง ป้องกันยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก”

3. ด.ช.ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ชื่อภาพ “นอนดูนก”

4. ด.ญ.พรรณภัทร พรรณรังสี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี ชื่อภาพ “ไร่มะม่วงมหาสนุก”

5. ด.ช.ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ โรงเรียนบ้านศิลปะ จังหวัดอุดรธานร ชื่อภาพ “ศรัทธา”

6. ด.ญ.จันจิรา กันธิยะ โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ “สวยงามอย่างไทย”

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่การศึกษารังสิต และมูลนิธิ MOA ไทย จะเป็นผู้แทนนำภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่งไปร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นต่อไป  

 

ที่มา:https://www.facebook.com/etvMAC/posts/2171757752897687?__tn__=K-R