มอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ “NIHONGO Partners” รุ่นที่ 6างสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ “NIHONGO Partners” รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายโนริฮิโกะ โยชิโอกะผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว


 


 


รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ได้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  และกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียน นักศึกษาของประเทศไทยจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และมีหลายโรงเรียนในประเทศไทยได้มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะการเรียนรู้ภาษาต่างๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับในยุคปัจจุบัน


 


 


สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น


โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 5 รุ่น และปัจจุบันอาสาสมัครรุ่นที่ 6 กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จำนวน 80 คนระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)