มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการดำเนินงาน ความร่วมมือระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ภารกิจ รมว.ศธ 22 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการดำเนินงาน ความร่วมมือระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้แทนสถานประกอบการ, ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และคณะครู เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานที่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 23 บริษัท ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกับสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 19 แห่ง ใน 8 สาขาวิชา คือ 3D, P-TECH, Programming, Digital Marketing, Networking, Aviation, Industrial Robotics และ AI Robotics โดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาการศึกษาร่วมกับภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ สอศ. จะต้องมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย ขอขอบคุณผู้ประกอบการ ผู้บริหารและคระครูสถาบันการอาชีวศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ถึงเวลาแล้วที่อาชีวะต้องลุกขึ้นมาสู้ ยกระดับคุณภาพการเรียนการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้แทนจากสถานประกอบการและผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกันนำเสนอแผนความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ความร่วมมือระหว่างบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 3D และการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 3D เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนนักศึกษาได้, บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมดำเนินโครงการ P-TECH เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน, บริษัท Google ประเทศไทย และวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการตลาดดิจิทัล, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี 5G เป็นต้น
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
23/7/2563
>