มอบทุนแก่ทายาทชายแดนใต้

จังหวัดสงขลา – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ปี 2557 แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกระดับชั้น จำนวน 50 ทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบีดร.สุทธศรี วงษ์สมาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกระดับชั้นในปี 2557 จำนวน 50 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 520,000 บาท


แยกเป็นทุนระดับชั้นประถมศึกษา 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ ปวช.34 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และทุนระดับชั้นอุดมศึกษา 6 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อให้ทายาทของผู้ได้รับผลกระทบได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ไม่ได้รับผลกระทบต่อการหยุดการเรียนหรือออกกลางคัน และมีโอกาสในการดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้บริบทสังคมที่เป็นปกติสุขต่อไป


ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าว ศธ.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 7,000 ราย ใช้งบประมาณดำเนินงานกว่า 67 ล้านบาท โดยมีสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ