มหกรรมปรองดอง

ท้องสนามหลวง ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ศธ. ร่วมเปิดงานและชมนิทรรศการภายในงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ปลัด ศธ. กล่าวว่า “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีเจตนารมณ์และนโยบายที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ทั้งภายในองค์กรและในประเทศ คืนความสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศ และส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

การออกบูทของแต่ละหน่วยงาน เป็นการศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ความสำเร็จของการจัดงานในวันนี้จึงนับได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกคน และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

โอกาสนี้ ปลัด ศธ.กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมคณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกองค์กรหลักในสังกัด ศธ. รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการร่วมกันดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งยังขอให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสุขจากการจัดกิจกรรมภายในงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่ดีในลักษณะนี้จะมีขึ้นอีกในโอกาสต่อไป เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดกับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไปอย่างยั่งยืน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/7/2557