มรส. เจ๋ง! รัฐเลือกเป็น 1 ใน 13 ศูนย์เคมีทั่วประเทศ

ผศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์นวัตกรรมทางเคมี : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี หรือ Center for Innovation in Chemistry: Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH-CIC) หรือ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางเคมี” เปิดเผยว่า
จากการที่รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมระดับนานาชาติ
จึงได้พยายามให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆในประเทศได้มีโอกาสปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและก ารทำวิจัยรัฐบาลไทยจึงได้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางเคมีขึ้น โดยคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษาต่าง ๆ ในประเทศรวม 13 แห่งเพื่อจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว

        ผศ.ดร.ธงชัย กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น 1 ใน 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็น 1 ใน 13 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางเคมี ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการแสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

      “ศูนย์ความเป็นเลิศทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกเดือนละ 6,000 บาท สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาเต็มเวลา และผ่านการเรียน course work ไปแล้ว 1 ภาคการศึกษา และสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เน้นการวิจัยทางเคมี) ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกจะตั้งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยปีละ 20,000 บาทด้วย” ผศ.ดร.ธงชัยกล่าวทิ้งท้าย

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.