มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน


          ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า  ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561 จาก นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน โดย มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลประเภทที่ 2 หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS,Mail,Web,DNSSEC และ IPv6 LOGO ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการประเมินความพร้อมระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2562


           อาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต้องดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. บริการเว็บไซต์ (Website) 2. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 3. บริการโดเมนเนม (DNS) 4. การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ 5. IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo) โดยบริการทั้งหมดต้องมีความเสถียรอย่างน้อย80% ภายในช่วงเวลาที่มีการประเมินความพร้อม อันจะทำให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและให้บริการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2559มรภ.สงขลา เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 (IPv6 Award 2016) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 33 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง