มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดผลงาน นศ.

        อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ นายจิรัฐติกาน ปราณเกิด นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์ แสนสมศักดิ์ นายกสโมสรฯ คณะวิทยาการจัดการ นายธนากร ชุมพล นายกสโมสรฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายกสโมสรฯ คณะครุศาสตร์ และ นายนัทธพงศ์ เกตุรัตน์ นายกสโมสรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์การทำกิจกรรม และเป็นเครือข่ายทางด้านกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยังสร้างศักยภาพนักศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่ผู้นำนักศึกษาให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันที่จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

      ในการสัมมนาครั้งนี้ มรภ.พระนคร จัดประกวดโครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โดย มรภ.สงขลา ได้ขออนุญาต ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำโครงการครูเพื่อศิษย์เข้าร่วมประกวด ซึ่ง นายวรวัฒน์ และ นายณัฐภัทร ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างครบถ้วนส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท โดยได้นำเงินรางวัลส่งต่อให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อสมทบทุนในโครงการครูเพื่อศิษย์ในครั้งต่อไป นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะต้องวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งต้องมาวางแผนว่าควรจะจัดรูปแบบใด เพื่อให้มีความเหมาะสมและแสดงศักยภาพของ มรภ.สงขลา ให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วม

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/108755