มรภ.สงขลาชู สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ


     ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา พัฒนาการสอนวิทย์-คณิตครู ตชด. ปูทางสู่อาชีพ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

  ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ครูสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดเผยว่า โรงเรียนโครงการพระราชดำริเป็นสถานศึกษาที่ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญมาก ดังนั้น เพื่อให้ครูผู้สอนทั้ง 2 กลุ่มสาระได้เรียนรู้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานพื้นฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงในด้านการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว

 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า หลักสูตรในการฝึกอบรมประกอบด้วย 1.บรรยาย เรื่องความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บ้านนางฟ้า 3.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กล้วยฉาบ และ 4.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ให้สอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่น โดยมีครูโรงเรียนสังกัด ตชด. ที่ 41, 42, 43 และ 44 จำนวน 42 คน เข้ารับการพัฒนาในทิศทางเดียวกันอย่างมีระบบ

 

 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/48603