มรภ.นครราชสีมา พานักศึกษาโชว์ผลวิจัยระดับชาติ

 

 

     น.ส.กนกพร บุญจูบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ วิจัยเชิงสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานห้องยาโรงพยาบาลชุมชน และเรื่อง การออกแบบสร้างเครื่องอัดถุงบรรจุปูนเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งผลปรากฏว่า การนำเสนอผลงานวิจัยของมรภ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลระดับดี เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องอัดถุงบรรจุปูนเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ได้รับเกียรติบัตร

     “การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ อันเป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก”น.ส.กนกพรกล่าว

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/544830