มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อน จากพลังงานไฟฟ้า

        ปัจจุบันภาคใต้มีพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตร มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นตลอดปี ทำให้มีพืชทางการเกษตรมากมาย ทั้งยางพาราปาล์มน้ำมัน ผลไม้และหมากเป็นต้นทั้งนี้หมากเป็นพืชที่ปลูกกันมากและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งหมากแห้งและหมากสดเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์หลายด้านทั้งการทำสีย้อมผ้า การฟอกหนังฟอกเส้นใย การทำยารักษาโรคและยังเป็นพืชสินค้าที่มีราคาที่ดี และส่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ     

       โดยปกติเกษตรกรจะนำหมากสดไปตากแดดเพื่อทำเป็นหมากแห้งสามารถทำการตากแดด แบบทั้งลูกและแบบผ่าซีกก่อนตากแดด ซึ่งในการตากแดดแบบทั้งลูกจะใช้เวลาตากประมาณ 25 – 30 วัน    ถึงจะได้หมากแห้งตามต้องการและสามารถนำหมากออกจากเปลือกได้ ส่วนวิธีผ่าสดแบบผ่าซีก ก่อนตากแดด จะใช้เวลาตากประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งสองวิธีมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวยต่อการตากผลหมาก หากมีแสงแดดไม่เพียงพอส่งผลให้ผลหมากมีความชื้นและเกิดเชื้อราทำให้คุณภาพของผลผลิตและมีราคาตกต่ำ ด้วยเหตุนี้ นายเฉลิมพล เสนเรืองและนายสัจพงษ์ สิงห์พันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม คิดค้นสร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การสร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เกิดจากการเรียนรู้การทำงาน ของระบบไฟฟ้า โดยตัวเครื่องจะควบคุมความร้อนด้วย Heater เป็นอุปกรณ์ทำความร้อน ในอุตสาหกรรม เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ส่วนตัวควบคุมเครื่องจะใช้ตัวควบคุมแบบ PID โดยใช้ Arduino เป็นส่วนประมวลผล และมีโปรแกรมในการสั่งการควบคุมเครื่องอบหมาก สำหรับการทำงานของระบบไฟฟ้าดังกล่าว ที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อน ด้วยพลังงานไฟฟ้า ผลที่ได้สามารถอบหมากให้แห้งเหมือนตอนนำไปตากแดด และได้ผลดีกว่า ตอนตากแดด อีกทั้งยังลดระยะเวลาในการตากผลหมาก ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณที่เพียงพอในการส่งออก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ          

       อาจารย์ ดร.อาคม ลักษธสกุล และอาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง คอยดูแลและให้คำปรึกษากล่าวว่าในอนาคตจะมีการคิดค้นเครื่องอบสำหรับผลผลิตพืชทางการเกษตรชนิดอื่นๆและยังส่งเสริม การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทั้งเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณภาพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ ดร.อาคม ลักษธสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม โทรศัพท์ 0-89992-2082

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/108982