มทร.รัตนโกสินทร์ก้าวอีกขั้น จัดประชุมวิชาการหนุนงานวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่


 


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ (มทร.รัตน์โกสินทร์) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 The 1st national Rmutr Conference และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 the first International Conference เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้ติดตามข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัย การพัฒนาทางด้านวิชาการของประเทศ และได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


          อีกทั้งนวัตกรรมการเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยเพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร อุปนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน  รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและกรอบงานวิจัยภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


  


          ดร.อำพล อาภาธนากร อุปนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการประชุมวิชาการของมทร.รัตนโกสินทร์ในปีนี้มีความพิเศษ เพราะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่  1 นับว่าเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการวิจัยมาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากภารกิจในการจัดการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสำคัญและให้โอกาสนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานออกสู่สาธารณะในระดับสากล 


          รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความแข็งแกร่งทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วและมีการเน้นทางด้านศิลปกรรมควบคู่กันไป อีกทั้งมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมเกิดความยั่งยืนจึงนำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน มาผนวกร่วมกัน ที่ผ่านมามทร.รัตนโกสินทร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีเป้าหมายของงานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์แก่ชุมชน อาทิ การวิจัยเครื่องยนต์ไฮบริดที่จะนำมาใช้กับเรือนำเที่ยว ซึ่งไม่ทำให้เกิดมลพิษหรือเสียงดังรบกวน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้สามารถตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
          “งานด้านวิทยาศาสตร์ของเราแข็งแกร่งมาก เช่นวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมเทคโนโลยี  มีการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อมาใช้งานในอนาคต   ซึ่งมทร.รัตนโกสินทร์มี วิสัยทัศน์เพื่อผลิตบัณฑิตย์เข้าสู่สังคมการประกอบการจึงตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการหาผู้ประกอบการรายใหม่มาตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศได้ เราไม่ ได้มองแค่งานวิจัยแต่เรามองว่างานวิจัยที่ออกมานั้นจะต้องสามารถต่อยอดมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ และมีผลงานหลายชิ้นที่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว” รศ.ดร.อุดมวิทย์   กล่าว


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง