"มทร.พระนคร" MOU "สกลนคร" ปลูก-วิจัยกัญชา

         


 


          ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ กับนายสำเริง ทรงศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายล่องแจ้ง ฉิมานุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ส.อ.ชัยวัน ราชชมภู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ดร.ภูมิวริชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล นายกสมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย


          ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมความร่วมมือจัดประชุม สัมมนา และอบรมกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชน จัดให้มีการรวบรวม การรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์แผนไทย เภสัชกร หมอพื้นบ้านหรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการพัฒนาการปลูก จำหน่าย นำเข้า ส่งออกและครอบครองผลิตภัณฑ์ทางกัญชาภายใต้กฎหมายกำหนด สนับสนุนเป็นวัตถุดิบจากพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์และวิจัย เสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา
 


 ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ