มติ ครม. 30 ก.ค.2562

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 07 สิงหาคม 2562
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่- ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบับ
- ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดผลการประชุม https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21862
ที่มา ทำเนียบรัฐบาล