มติ ครม.21 กรกฎาคม 2558

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 241/2558
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ม.สงขลานครินทร์-มศว ออกนอกระบบ
และปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา คือ เห็นชอบหลักการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. …. ซึ่งมีผลให้มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป


คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกันกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 10 เดือน โดยใช้งบประมาณจำนวน 809,624,435 บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 68,707 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 รายละเอียดดังนี้


ประเภทสถาบันอุดมศึกษา


พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน


พนักงานสายวิชาการ


พนักงานสายสนับสนุน

จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน (คน) งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 (บาท)
จำนวนพนักงานสายวิชาการที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน (คน) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ปรับเงินเดือนสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 (บาท) จำนวนพนักงานสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน (คน) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ปรับเงินเดือนสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 4 (บาท)
9,189 11,162 20,351 2.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 169,424,779 217,969,060 387,393,839
8,953 5,550 14,503 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 30,679,805 18,570,732 49,250,537

รวม

424,763,742 384,860,693 809,624,435


ส่วนมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ได้อนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ และอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวจำนวน 503,500,000 ล้านบาท ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นพร้อมค่าถมที่ดินจำนวน 1 หลัง วงเงิน 82,639,664 บาท ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยบัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/
7/2558