มติ ครม. 11 มิ.ย.62

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 12 มิถุนายน 2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร