มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และให้อาชีวะร่วม
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. …. และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมภารกิจและประสานการปฏิบัติในภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

โดยมีสาระสำคัญ คือ เพื่อจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

โดยมีเลขาธิการราชวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานราชวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนี้ กำหนดให้สภาราชวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายของราชวิทยาลัยและวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน และวิชาการ และอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือ การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

ทั้งยังกำหนดให้สภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกทำหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อสภาราชวิทยาลัยและสนับสนุนการดำเนินการของราชวิทยาลัย รวมทั้งหารายได้ให้กับราชวิทยาลัยด้วย


รับทราบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและการปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 21 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมภารกิจ
สถาบันในเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้พื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานครเข้าร่วมภารกิจด้วย และในอนาคตสถาบันอาชีวะในทุกจังหวัดจะประสานการปฏิบัติในภารกิจนี้ร่วมกับจังหวัดผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
– นักศึกษาที่เข้าร่วมภารกิจจะเตรียมการอยู่ ณ ที่ตั้ง แห่งละ 20-30 คน และจะออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จุดเสี่ยงใกล้เคียงกับพื้นที่ของสถาบัน
– ภารกิจ คือ การซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์เบื้องต้น ให้สามารถใช้ต่อได้ และการเข็นรถออกไม่ให้กีดขวางการจราจร

นอกจากนี้ ในอนาคตสถาบันอาชีวะในทุกจังหวัดจะปฏิบัติการขยายผลในภารกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัด ผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศ และขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทำช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ โดยเฉพาะในระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ต้องมีความพร้อม และสามารถสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปัญหาในแต่ละแห่ง

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/7/2558