มข.เปิดตัวรถไฟฟ้าหนอนน้อยรับส่งหนังสือ

 

     ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวรถไฟฟ้านำส่งหนังสือ หรือ “รถหนอนน้อย” เพื่อใช้ในบริการ Campus Delivery Service หรือบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยรถดังกล่าวเป็นรถไฟฟ้าไร้มลพิษตามแนวทาง Green and Smart Campus และแนวทาง Green Library ทั้งนี้ รถรับ-ส่งหนังสือนี้จะเวียนไปรับหนังสือตามจุดคืนหนังสือ Book Drop กว่า 10 จุดทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงบริการรับส่งหนังสือจากห้องสมุดคณะทั้ง 13 แห่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยจุดเด่นของรถที่เป็นไฟฟ้า ไร้มลพิษ พร้อมสีที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์บริการ CDS นี้นับเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยืม-คืนหนังสือให้กับผู้ใช้ โดยไม่ต้องเสียเวลามาห้องสมุด บริการ CDS เป็นบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศจากหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะต่างๆ ไปส่งให้ผู้ใช้บริการตามคณะหรือหน่วยงานที่ระบุความประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการได้แก่ หนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุ ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้จำนวนไม่เกินแห่งละ 5 รายการ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่https://library.kku.ac.th/form_dd/

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/76287