ภารกิจที่อุดรธานี

ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อุดรธานี


จังหวัดอุดรธานี – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน และผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล

• ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่ รร.ชุมชนสามพร้าว

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่โรงเรียนชุมชนสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีนายชยาวุธ จันทรธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-4, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการพยายามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จำนวน 15,537 แห่งทั่วประเทศ แม้ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่ได้นำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล แต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสว่า “โทรทัศน์ไม่สามารถสอนคนให้เป็นคนดีได้ การจะสอนให้คนเป็นคนดีต้องใช้คนสอน คือ ครูและพ่อแม่”

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนไปพลางก่อน แต่ในระยะยาวคงไม่เพียงพอต่อการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ ในปีนี้จึงได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)” ซึ่งเป็นการควบรวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้กัน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งเชิงกายภาพและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การยอมรับของทุกคนในชุมชน

โดยกำหนดเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2564) จะสามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ทั้งหมด โดยในปี 2559 เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวน 827 แห่ง ซึ่ง สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม (โรงเรียนแม่เหล็ก) จำนวนกว่า 300 แห่ง โดยโอนย้ายครูและนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนร่วม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

จากการรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการในจังหวัดอุดรธานี มีความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งโรงเรียนชุมชนสามพร้าว เป็น 1 ในโรงเรียนแม่เหล็ก ที่นำนักเรียนจำนวน 57 คน และครู 11 คนจากโรงเรียนบ้านนาหยาดและโรงเรียนบ้านแมด มาไว้รวมกัน จากการสอบถามนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหยาด พบว่าห้องเรียนเดิมมีเพียง 2 คน แต่เมื่อย้ายมาเรียนรวมกัน ทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34 คน ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ทำให้มีทักษะสามารถดำรงชีวิต ซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าคะแนนการเรียน และในปีต่อไปก็จะทยอยควบรวมโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คน 60 คน 80 คน และ 120 คน จนเหลือโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งเท่านั้น

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง และได้กำหนดให้การพัฒนาคนเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พร้อมร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อน Udornthani New Generation เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ร่วมกันสร้างโรงเรียนแม่เหล็กให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและชุมชน ตลอดจนคำนึงถึงสังคมของเด็กด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งจะได้เร่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ เพราะมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอด


• ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กศน.ตำบลนาพู่

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน กศน. ในพื้นที่กว่า 300 คน รวมทั้งตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานของ กศน. ได้มีการดำเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์สอดคล้องกับโจทย์ของรัฐบาลในการทำให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งได้ช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน, จัดครู กศน.ดูแลให้ความรู้เป็นรายหมู่บ้าน, การส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ต้องการย้ำให้ทุกคนคำนึงถึงปรัชญาของ กศน. ซึ่งได้กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2483 ที่ว่า “ทำให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี” กล่าวคือ การอ่านออกเขียนได้นั้น ทำให้เราก้าวทันโลกและไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารง่ายเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ ของ กศน.ตำบล มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน แต่ก็ต้องการให้ช่วยสร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้น เช่น จัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน หนังสือที่ทันสมัยสวยงาม ส่วนในเรื่องของอาชีพ ก็ดำเนินการได้ดีอยู่แล้วและขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับการสร้างให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองดีนั้น เป็นโจทย์ที่ชุมชนต้องช่วยกันหานิยามของความเป็นคนดีร่วมกัน เพื่อให้ตรงบริบทกับแต่ละพื้นที่ เพราะคำว่าคนดีหรือความดีอาจจะยังมีความหมายที่กว้างเกินไป

นอกจากนี้ ขอให้ผู้บริหาร กศน. เร่งหาปัจจัยความสำเร็จ (Key Suscess) ในการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น ครู กศน.ตำบล จะต้องติดตามดูแลความเป็นอยู่และเส้นทางความก้าวหน้า รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายใหม่ ๆ เช่น การตรวจเลือดครู เพื่อนำผลการตรวจมาหาแนวทางพัฒนาได้ตรงจุด เรียกว่าเป็นการให้วิตามินบำรุงได้อย่างถูกต้อง ส่วนโครงการต่าง ๆ ที่ กศน.ตำบลนาพู่ดำเนินการในขณะนี้ ถือว่าดีแล้ว แต่ขอย้ำให้ครู กศน. ได้คำนึงถึงงานหลักของตนเองเป็นลำดับแรกด้วย

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณชาว กศน. ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการให้บริการย้อมผ้าดำแก่ประชาชน แม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ก็ถือว่ามีความตั้งใจที่จะระลึกถึงพระองค์ และเชื่อว่าทุกคนคงจะไม่มีวันลืมพระองค์ไปตราบชั่วชีวิต และหวังที่จะธำรงระบอบพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี: ถ่ายภาพ
10/11/2559