ภาพรวมของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรกลุ่ม 3-18 ปี


 


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ