พิธีเปิด “อาคารสิริสมาพัฒน์” โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริสมาพัฒน์” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร ศธ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “อาคารสิริสมาพัฒน์” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันนี้

โรงเรียนราชสีมา เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2442 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน รวมจำนวน 4,185 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 273 คน โดยนายประยงค์ ประทุมวันดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชน ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนจำนวนมาก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ปีพุทธศักราช 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 11 ปีพุทธศักราช 2553 ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รวมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล โดยในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของโลก จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา อีกทั้งรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย และในปีพุทธศักราช 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ณ ประเทศเยอรมนี รวมทั้งรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี และรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นต้น

สำหรับ“ อาคารสิริสมาพัฒน์” เป็นอาคารเรียนแบบ 324ล/ 55-ก ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผูกพันปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 26,985,000 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีพุทธศักราช 2562 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารสิริสมาพัฒน์” หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความเจริญและความเป็นมงคลพร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าว

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากราบบังคมทูล เบิกผู้แทนผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริสมาพัฒน์” เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
24/11/2564