พิธีเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

ภารกิจ รมว.ศธ 29 สิงหาคม 2564
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้น
โดยหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการแต่ละสังกัดได้ตอบรับนโยบายและจัดพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในสังกัดขึ้น เช่น โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนสนุกการเรียนรู้ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ของสำนักงานสภาการศึกษา และการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar ของสำนักงานคุรุสภา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดอบรมแล้ว 6 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมีทั้งสาระความรู้ แนวคิด ปรัชญา ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นเหมาะสม ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมทำและได้พบปะกับเพื่อนครูด้วยกันอีกด้วย
“ดิฉันอยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมผลักดันไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ก็สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ แต่จะต้องมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแก่ครู เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจและไม่เป็นการบังคับ” นางสาวตรีนุชกล่าว
ขอบคุณ ทีมข่าว ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:ภาพ/รายงาน
29/8/2564