พิธีเฉลิมพระเกียรติประมุขลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ​เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมวางพานพุ่มทองพุ่มเงิน และถวายความเคารพ จากนั้นนำจุดเทียนชัย ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” เป็นอันเสร็จพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มาเป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ และการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวลูกเสือกว่า 12,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ ด้วยหัวใจของความเป็นลูกเสือเหมือนกัน ไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตาม

และเชื่อเหลือเกินว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 นี้ จะสร้างความประทับใจ และประสบการณ์อันดีงามไว้ในความทรงจำของทุกคน ทั้งจากการได้พบเพื่อนใหม่ต่างภูมิภาค ต่างชาติ ต่างศาสนา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน,  การได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือฐานต่าง ๆ ที่เน้นความเป็นสากล เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพลูกเสือ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกเสือนานาชาติ รวมไปถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ที่สำคัญคือ พร้อมถ่ายทอดและขยายความดีงามสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้บังคับการการลูกเสือ ผู้บังคับการค่าย คณะครูอาจารย์ ตลอดจนลูกเสือเนตรนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน ที่เสียสละเวลาเพื่อร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และหวังว่าทุกคนจะยึดถือคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประจำใจตลอดไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/10/2562